Home>교육안내>찾아오는 길

 

   - 지하철
      3호선 : 불광역 (도보로 10분)
      6호선 : 독바위역 (도보로 2분)
   - 지선버스(초록색) : 7720번(04:30~22:50)

   ※ 보다 자세히 보시려면 약도를 클릭하세요.


   주소 : 서울시 은평구 불광동227-2 청운암2층(102호)
   전화 :  (대표) 388-8552   (HP)010-3290-4733

   E-Mail : leejgu@art-com.co.kr


 

     Home l 연구소소개 l 교육안내 l 교육상담실 l PPT갤러리 l PPT 클럽